RSS

Veiklos planavimo dokumentai

2018 -2020 m.  VEIKLOS PRIORITETAI

  1. Ugdymo kokybės gerinimas. 
  2. Vaikų sveikatos stiprinimas.
  3. Tautinės savimonės ir  pilietiškumo ugdymas.
  4.  Nuolat besimokančios ir perspektyvios  įstaigos kūrimas.


TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019 -2020 m.m.

1. Ugdomosios veiklos veiksmingumo bei efektyvumo užtikrinimas siekiant ugdymo turinio kaitos, atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus, jų poreikius, interesus ir gebėjimus.

1.1.     Kurti funkcionalią, dinamišką, interaktyviosiomis technologijomis praturtintą ugdymo(si) aplinką, skatinančią vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti, pažinti.

1.2.  Ugdyti vaikų bendruosius gebėjimus, kompetencijas įgyvendinant projektinę veiklą, taikant patirtinio pasaulio pažinimo būdus.

1.3. Sudaryti sąlygas mokytojamas perprasti skaitmenines technologijas ir gebėti jas profesionaliai ir kūrybiškai taikyti ugdymo(si) procese.

1.4. Skleisti gerąją darbo patirtį geranoriškai dalinantis idėjomis, pristatant edukacines erdves ir priemones įstaigos ir rajono kolegoms.

2.        TIKSLAS

Vaikų  psichinės, fizinės ir socialinės sveikatos stiprinimas.

UŽDAVINAI

2.1.       Mokyti vaikus pažinti savo jausmus, lavinti savikontrolės (emocijų, elgesio) įgūdžius, padėti įveikti socialinius ir emocinius sunkumus.

2.2.         Skiepyti vaikams sveikos gyvensenos įpročius bei įgūdžius siūlant įdomią ir patrauklią veiklą.

ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2019-2020 M.M.

ŠALČININKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2018-2020 m. STRATEGINIS PLANAS