RSS

Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“

NAUJIENOS

 DIDELĖ ŠVENTĖ MAŽOJE ŠIRDELĖJE

Šios svarbios ir reikšmingos datos –mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio –laukė   visa Lietuva. Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“ taip pat alsuote alsavo didžiosios šventės laukimu. Auklėtojos, pasitelkusios  žaismingus būdus ir įdomias vaizdines priemones, pasakojo vaikams apie garbingą mūsų šalies praeitį, jos iškilius žmones – mūsų valstybės šviesuolius. Įkvėpti pasididžiavimo vertų istorijų bei paskatinti suaugusiųjų, ikimokyklinukai, pasitelkę savo išmonę bei fantaziją, ėmė  kurti dovanas Lietuvai.  Netrukus darželio koridoriuje puikavosi kūrybingų vaikų ir jų tėvelių daugiau nei 50 Lietuvos gimtadieniui skirtų dovanų. Tai daugybė piešinių ir atvirukų, atliktų įvairiomis technikomis, įspūdingos pilys ir bokštai, į dangų kylantys oro balionai, kruopščiai išmarginti Lietuvos žemėlapiai su pažymėtais svarbiais miestais ir širdžiai mielais kampeliais, žavios trispalvių gėlių puokštės.

Dar vienas puikus sumanymas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 100-mečio jubiliejui – tai knygos „Linkėjimai Lietuvai“ kūrimas. Į  šios knygos kūrimo procesą noriai įsitraukė kiekviena vaikų grupė. Mažyliai, padedant auklėtojai, knygoje užrašė ir dailiai apipavidalino savo nuoširdžius linkėjimus. Mažamečiai savo Tėvynei linkėjo stiprybės, klestėjimo, būti mylimai, branginamai, nepriklausomai ir laisvai. O kai iki svarbios mūsų šalies sukakties beliko vos 16 dienų, vieningai nusprendėme – būtų puiku dieną darželyje pradėti Tautiška giesme. Kas rytą Lietuvos valstybės himną traukė daugiau nei šimtas darželinukų nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Šitaip kasdien iš visos širdies giedant Lietuvos valstybės himną, vis geriau pažįstant tautos istoriją, kuriant aplinkui save grožį, priartėjome prie Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio.

Vasario 15 dienos rytmetį, pasidabinę tautiškais drabužiais, pasipuošę pačių kurtomis emblemomis, nešini trispalvėmis vėliavėlėmis, gėlėmis ar paukšteliais, visi skubėjome į šventiškai išpuoštą salę. Paminėti mūsų valstybės garbingą sukaktį, kartu pasidžiaugti džiugiomis šventės akimirkomis į darželį atvyko Šalčininkų seniūnijos seniūnas Gžegož Jurgo, seniūno pavaduotojas Jurij Miliuškevič. Po iškilmingo Lietuvos valstybės himno atlikimo, Šalčininkų seniūnijos vadovo Gžegožo Jurgo bei darželio direktorės Svetlanos Bogovec pasveikinimo, vaikai pristatė šiai progai paruoštą šventinę programą. Mažieji šauniai deklamavo posmus apie gimtąjį kraštą, dainavo lietuvių liaudies pamėgtas dainas, žaidė tradicinius žaidimus, smagiai sukosi šokio sūkuryje. Drauge dainuodami bei vieningai skanduodami širdžiai mielą žodį LIETUVA, jutome mus jungianti bendrumą, atsirandantį suvokimą, kad Lietuva – tai dalelė mūsų. Tegul taip būna visada!


 Tėvelių dėmesiui,

Maloniai kviečiame aplankyti darželio koridoriuje įsikūrusią vaikų, tėvelių ir auklėtojų parodėlę „Dovana Lietuvai“, kuri skirta

Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti.

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos šimtmetis piešiniai“

 UŽGAVĖNIŲ ŠĖLSMAS

Vasario 13 –oji diena darželyje kvepėjo blynais, spurgomis, žagarėliais, sausainiais ir pyragais. Nuo pat ankstyvo  ryto koridoriuje šmirinėjo įvairūs kreivanosiai ir kreivadančiai baisūnai,  kurie kaip įmanydami stengėsi iškrėsti kokią išdaigą ar paporinti kokią linksmą „balabaiką“. Juk Užgavėnių dieną būti piktam, susiraukusiam ar surūgusiam griežtai draudžiama.

Kai mažieji smaguriai prikimšo pilvelius - išgarmėjo į kiemą žiemos gąsdinti bei žemės iš miego žadinti. Darželinukai prisiminė tradicinius lietuvių liaudies ratelius ir žaidimus, sukosi smagiame šokio sūkuryje, vežinosi rogutėmis, galinėjosi virvės traukime, padėjo Kanapiniui įveikti Lašininį. Nugalėję Lašininį, smagiai prisidūkę, prisipokštavę, sudeginę per metus sukauptus visus savo blogus darbelius ir pažadėję tapti geresniais,  ikimokyklinukai  nusiteikė laukti sugrįžtančios pavasario saulės.  

Daugiau nuotraukų žiūrėkite galerijoje.

DĖL VAIKO BRANDUMO

 Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Pristatome pokyčius šioje srityje:

- Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

- Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

- Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:

- Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“; 
- Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK- 1836 ,,Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.

 

 VAIKUČIŲ, TĖVELIŲ IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ  DĖMESIUI!

Kviečiame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga visiems  kartu kurti knygą

„Linkėjimai Lietuvai“.

 

Sveikinimai, linkėjimai  užrašomi ir apipavidalinami  pasirenkant  norimo formato dydį, patinkančias dailės priemones, technologijas.

Sveikinimai Lietuvai kuriami 2017 m. lapkričio 20 d. – 2018 m. vasario 16 d.

Sveikinimus, užrašius autorių vardus, pavardes, amžių, prašome perduoti grupės auklėtojai.

Visi linkėjimai bus segami į knygą „Linkėjimai Lietuvai“ ir eksponuojami

Šalčininkų lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“  2018 m. vasario – kovo mėn.

AKTYVUMO IR KŪRYBINĖS SĖKMĖS!

 

 DARŽELIO VYRESNĖLIAI MINĖJO TARPTAUTINĘ TOLERANCIJOS DIENĄ!

Lapkričio 16-osios  rytas vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse prasidėjo diskusijomis, pokalbiais ir rimtais svarstymais, kas yra tolerancija, ar mes visada esame tolerantiški kitų žmonių atžvilgiu? Vaikai, padedami auklėtojų,  bandė ne tik išsiaiškinti sąvokos esmę, bet ir vaidino situacijas, analizavo įvairius poelgius, žiūrėjo filmukus, mokančius juos pakantumo ir pagarbos vienas kitam. Kurdami gražius rankų darbelius, ikimokyklinukai kalbėjo, kad rankos turi būti skirtos tik geriems darbams.

DĖMESIO !

Pranešame, kad nuo 2017 m. lapkričio 1 d., vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-877 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“, keičiasi vaikų išlaikymo darželyje atlyginimo dydis.

Tvarkos aprašą skaitykite skiltyje Tėvams - Apmokėjimo už vaiko išlaikymą darželyje tvarka (http://www.salcininkuvyturelis.lt/apmokejimo-uz-vaiko-islaikyma-darzelyje-tvarka)

 

Startavo “Tėvų linija” – profesionalių psichologų konsultacijos tėvams

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Spalio 20 dieną mūsų darželio ugdytiniai varžėsi Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ rajoniame etape. Šešios ikimokyklinukų komandos atliko teorines ir praktines užduotis, varžėsi vikrumo ir greitumo estafetėse. Mūsų darželio komanda „Riešutėliai“ (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Natalija Kazlauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Olga Misiuk,  „Bitučių“ grupės auklėtiniai: Arnas Lukoševičius, Modestas Pupšta, Adelina Volochovičiūtė, Samanta Jermak ir Nikita Lankelis) pelnė garbingą  III-ąją vietą. 

                                   

SVEIKOS MITYBOS DIENA DARŽELYJE

 Lapkričio 8 -ąją - Europos sveikos mitybos dieną - vaikai į darželį skubėjo nešini mamyčių ar senelių suruoštais priešpiečiais. 

Darželinukai  varžėsi sveikiausio užkandžio konkurse. Vertinimo komisijai teko tikrai nelengva užduotis - iš 94 užkandžių reikėjo atrinkti pačius sveikiausius, vertingiausius, estetiškiausius, originaliausius ir išradingiausius. 24 ikimokyklinukams už puikų užkandį apdovanoti padėkos raštais ir knygelėmis „Mityba“, visiems kitiems - mažos atminimo dovanėlės.

Dėkojame visiems tėveliams, palaikiusiems šią prasmingą iniciatyvą.

Tikimės, kad tokie renginiai padės ugdyti teisingus vaikų valgymo įgūdžius.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sveikatiada.lt/#sveikatiada“

TARPTAUTINĖS MOKYT OJŲ DIENOS MINĖJIMAS

 Spalio 6 dieną vyresniųjų grupių vaikai darželio darbuotojus pradžiugino dainomis, eilėmis, smagiais šokiais ir žinoma  pačiomis gražiausiomis  šypsenomis. 

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

 

 

 

PASPIRTUKŲ FIESTA 

 Rudeniškai šiltos ir skaisčios dienos išviliojo Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“  mažylius į kiemą. Vaikai suskubo saulėtas dieneles išnaudoti turiningai, nuotaikingai ir įdomiai. Ikimokyklinukai vieningai nutarė –  surengti Paspirtukų fiestą. Iš pradžių mažieji aptarė saugaus važiavimo  paspirtukais taisykles. Vėliau prasidėjo smagūs pasiruošimo darbai: vaikai savo transporto priemones puošė spalvotomis juostelėmis, pasidalino komandomis, sugalvojo apšilimo pratimukus.  Kai baigėsi pasiruošimo darbai – prasidėjo šventė. Vaikai  rungtyniavo „Greičio“ ir „Kliūčių“ estafetėse. Ech, gera buvo skrieti su vėjeliu! Smagu buvo lenktyniauti, varžytis, patirti  laimėjimą ar nuoširdžiai  džiaugtis draugo sėkme!

Šaunieji sportininkai buvo apdovanoti diplomais ir  gardžiomis bananų sultimis.

Visų darželinukų vardu dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai už skirtas lėšas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos „Fiziškai aktyvus nuo mažens“ įgyvendinimui. Už suteiktą finansavimą (250 EUR) buvo nupirkta 18 paspirtukų.  Dabar darželinukai, išbėgę į lauką,  turi galimybę rinktis sau patinkančią judrią veiklą ir treniruoti įvairias kūno raumenų grupes, lavinti pusiausvyrą,  koordinaciją, pratintis įveikti baimes kristi, tapti savarankiškais ir įgyti pasitikėjimo.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.FĖJŲ ŠVENTĖS AKIMIRKOS JAU GALERIJOJE 

                       Profesinės patirties sklaida                                                                                    

Balandžio 27 d. Šalčininkų lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ vyko rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis seminaras „Netradicinių priemonių panaudojimas įvairioje vaikų veikloje“. Užsibrėžėme parodyti, kaip išradingai ir tikslingai galima panaudoti visa tai, kas mus supa artimiausioje aplinkoje. Rinkomės pačias paprasčiausias ir labiausiai  prieinamas medžiagas: akmenėlius, kankorėžius, sėklytes, dėžes, kempinėles, vienkartinius indelius, kamštelius ir pan. Pasirodo, kad iš šių paprastų, netgi primityvių daiktų, pasitelkus vaizduotę, galima sukurti  kažką neįtikėtino, gražaus ir naudingo. Vaikai, bandydami, eksperimentuodami ir fantazuodami, iš įvairių augalų sėklų dėliojo mandalas, spalvotomis skalbinių virvelėmis dekoravo Didijį Velykų margutį.  Auklėtojos entuziastingai ėmėsi kurti priemones iš kamštelių. Pagaminta trisdešimt puikių priemonių, skirtų spalvų pažinimui, dydžio suvokimui, rašytinės kalbos ugdymui, skaičiavimo įgūdžių formavimui, atminties ir loginio mąstymo lavinimui.

Kai aplinka buvo paruošta, sulaukėmė ir savo kolegų iš kaimyninių įstaigų: Šalčininkų lopšelio – darželio „Pasaka“, Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos. Atvyko auklėtojos bei priešmokyklinio ugdymo pedagogės iš Eišiškių, Dieveniškių, Jašiūnų, Šalčininkėlių, Turgelių, Tabariškių, Jančiūnų ir iš kitų mūsų rajono regionų. Pasitarime taip pat dalyvavo ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Halina Smykovska. Pirmieji pasveikinti svečių ir paskleisti gerą nuotaiką atskubėjo priešmokyklinių grupių auklėtiniai. Būsimieji mokiniai garbingoms viešnioms pasekė pasaką ir pradžiugino jas šokiu. Darželio logopedė Zenona Nedveckaja, išradingai panaudojusi indų kempinėles, mokė vaikus taisyklingai tarti garsus „š“ ir „s“. „Bitučių“ grupės vaikai kartu su savo pedagoge Tatjana Laketčenko atskleidė, ką įdomaus ir prasmingo galima nuveikti su dėžėmis. Stropiai atlikdami auklėtojos užduotis, šešiamečiai lavinosi skaičiavimo įgūdžius, tobulino skaitymo gebėjimus, pratinosi veikti darniai bendradarbiaujant. Vaikams išskubėjus į kiemą, auklėtoja Viktorija Gorodiuk pristatė pranešimą „Vaikų skatinimas susikurti netradicines ugdymo(si) priemones“, o auklėtoja Juliana Sinkevič pasidalino gerąja savo darbo patirtimi, kaip skatinti vaikų fizinį aktyvumą, siūlant jiems neįprastas priemones.

Pasibaigus seminarui pedagogės išskubėjo į savo ugdymo įstaigas, pas savo ugdytinius. Linkint joms gero kelio, labai norėjosi tikėti, kad kolegės atrado sau kažką vertingo ir prasmingo, tai, ką sėkmingai panaudos ugdydamos savo mažuosius kūrėjus.

Daugiau nuotraukų žiūrėkite galerijoje.

VAIKŲ VELYKĖLĖS

Balandžio 21 d. darželinukai linksmai ir nuotaikingai šventė vaikų velykėles. Pavasariškai nusiteikusi Velykė ir šaunieji jos padėjėjai zuikučiai  vaikučius kvietė žaisti tradicinius lietuvių liaudies žaidimus ir ratelius, varžytis margučių ridenimo ir nešimo varžybose. Darželio vyresnėliai margino didįjį margutį. Šiais metais jis buvo puošiamas įvairiaspalvėmis skalbinių virvelėmis. Iš pradžių vaikai su auklėtoja nusipiešė ornamentą, o vėliau jį dailiai  išvinguriavo. Gera kartu kurti gražius dalykus.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.


Pasaulinę sveikatos dieną bėgo maži ir dideli

 163 darželinukai, 11 tėvelių aktyvistų ir 24 įstaigos darbuotojai, sportiškai nusiteikę bei paraginti Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“, Pasaulinę sveikatos dieną  paminėjo masiniu bėgimu. Lopšelinukai pasirinko saugią darželio sporto aikštelę, o ūgtelėję vaikučiai  patraukė link Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos didžiojo stadiono. Sveikatos priežiūros specialistė Natalija Kazlauskienė visus įtraukė į apšilimo mankštelę. Atlikę pratimus, suskubome prie starto linijos. Bėgome džiugiai nusiteikę, savo malonumui, nesistengdami lenktyniauti. Kiekvienam mažajam bėgikui už meilę sportui, greitumą ir vikrumą buvo įteiktas sveikatinimo prizas – gardžių bananų sulčių indelis. Dalindamiesi dienos įspūdžiais ne tik nuoširdžiai pasidžiaugėme savo auklėtiniais, kuriems patinka judėti, sportuoti, bet ir vieningai sutarėme, kad bėgimas yra puikus dalykas, ypač kai bėgama kartu  su mama ir tėveliu. Dėkojame visiems dalyviams už gerą nuotaiką, nusiteikimą ir sportinį azartą. 

BŪTI DRAUGAIS - SMAGU!

Veiksmo savaitė „Be patyčių 2017“  buvo kupina įdomių žaidimų,  prasmingų pokalbių ir diskusijų apie tai, kas stiprina draugystę ir ką daryti, jei tave užgaulioja ar skriaudžia. Vaikai drauge  ieškojo tinkamų sprendimų, aiškinosi, kur kreiptis pagalbos.  Penktadienio rytą ikimokyklinukai susitiko su garsiąja aukle  Mere Popins, kuri darželinukams priminė gero elgesio taisykles ir pasiūlė kartu smagiai pažaisti. Vaikai visiškai įsitikino, kad būti draugais yra smagu.  

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje

PRADEDAME VEIKSMO SAVAITĘ „BE PATYČIŲ 2017“

 

Planuojamos vaikų veiklos: 

 

Mokysis bendravimo taisyklių;

Žais žaidimus, mokančius gražaus bendravimo;

Inscenizuos trumpas istorijas apie draugystę;

Diskutuodami ieškos išeičių iš konfliktinių situacijų;

Gamins gerų darbų rankas, užrašydami ant jų atliktus gerus darbus, ištartus gražius žodžius ir pan.

Kovo 24 d. (penktadienį) dalyvaus pramogėlėje „Merės Popins mokykla“.

Kovo 20-oji - Žemės diena

 Pavasario lygiadienį minėjome tradiciškai: iškėlėm Žemės vėliavą, kalbėjome apie žemės dovanas, diskutavome apie gamtos turtų išsaugojimą, mokėmės rūšiuoti atliekas. Po rimtos ir prasmingos veiklos vaikai,  išbėgę į kiemą, švarino savo žaidimų aikšteles, žemę puošė pačių pagamintomis gėlėmis, o  klevo viršūnėje įkėlė nuotaikingą  inkilą varnėnui šnekoriui.

Daugiau nuotraukų galerijoje.

Mažųjų skaitovų konkurso „Lietuva mažųjų eilėse“ laureatai

Kovo 10 d. keturi mūsų darželio ugdytiniai: Tomas Aleksandrovič, Saulius Penkovskij, Damian Šarkovski ir Sofija Kazlauskaitė dalyvavo skaitovų konkurse „Lietuva mažųjų eilėse“. Baigiamasis konkurso etapas vyko Šalčininkų lopšelyje - darželyje „Pasaka“. Vaikų eilėse skambėjo mums brangiausi žodžiai - Tėvynė, Lietuva, tėviškė, Baltija, Nemunas. Šaunieji konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, jiems įteiktos atminimo dovanėlės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerbiamieji Tėveliai!

Prašome paremti mūsų darželį skirdami 1 ar 2 procentus savo gyventojų pajamų mokesčio dalį.

2 proc. gyventojų pajamų ataskaitą už 2016 m. galite peržiūrėti skiltyje „Tėvams“.

Iš vaikystės ateina Kalėdos

Visko pradžia yra vaikystėje. Tai, ką išgyvename būdami vaikais, atgula giliai mūsų širdyse. Mes tai nešiojame atmintyje, saugome prisiminimuose, bandome atkartoti, patobulinti. Mažos, paprastos, tačiau svarbią reikšmę turinčios akimirkos tiesia vaikams ateities kelią.

Kalėdinis metas mūsų darželyje kasmet būna ypatingas. Mažieji mokosi suprasti, kad Kalėdos - tai ne tik puošni eglutė, žėrinčios girliandos, dovanos, fejerverkai ir linksmybės. Kalėdos - tai supratimas ir užuojauta, draugystė ir švelnumas. Šie amžinąją vertę turintys jausmai yra kiekvieno viduje, tik reikia juos pažadinti, prikelti ir išlaisvinti.

Vaikai Kalėdas ėmė kurti gamindami svajonių ir vilties žibintus, kad skaisčiai šviestų - Kalėdų seneliui kelią nutiestų. Kai kelios dešimtys puikių žibintų buvo dailiai išrikiuoti ant palangės, ikimokyklinukai ėmėsi globoti sparnuočius: bėrė gardžius trupinėlius, žvirbliukus viliojo saulėgrąžomis, o zylutes vaišino nesūdytais lašinukais. Kruopščiai ir su didele meile gamino atvirukus savo artimiesiems, sugalvojo begales nuoširdžių linkėjimų. Versdami advento kalendorių, vaikai atliko daug mažų, tačiau prasmingų darbų. O kad šventės būtų nuoširdesnės - auklėtojų paraginti mažyliai gruodžio 22 d. saldainius dovanojo tiems, kuriems likimas skyrė išbandymus ar šiuo metu yra mažiau palankus nei kitiems. Svarbu pajusti, kad daugeliu atveju duoti yra daug smagiau nei gauti. Juk kuo daugiau atliktų gerų darbų, tuo džiugesnė nuotaika, tuo smagesnės šventės. Ant gražuolės eglės šakelių sužibus tūkstančiams spalvotų ugdelių, pasidalinti šventiniu džiaugsmu pasikvietėme mums svarbius ir širdžiai mielus žmones: Vaclovą Volodkovič, Šalčininkų šv. Apaštalo Petro parapijos kleboną, Tadeušą Romanovskij, autotransporto įmonės vadovą ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narį, Gžegožą Jurgo, Šalčininkų seniūnijos seniūną, Ramūną Lukoševičių, Šalčininkų miškų urėdijos urėdą. Gera pabūti kartu, jaučiant vienybę, bendrumą, dėkojant už rūpinimąsi bei pagalbą. Gera dalintis didžiuliu tikrųjų Kalėdų džiaugsmu!

Tegu iš vaikystės ateinančios Kalėdos būna prasmingos, didingos ir šlovingos!

 

PRISIMINĖME SVEIKOS MITYBOS TAISYKLES

Lapkričio 8 d., minėdami Sveikos mitybos dieną, aiškinomės, ką reiškia sveikai maitintis. „Smalsučiai“ iš paveikslėlių mikliai sudėliojo sveiko maisto piramidę. „Voveriukai“, „Saulutės“, „Kodėlčiukai“, mažieji „Pagrandukai“ ir „Žirniukai“ kartu su savo rūpestingomis auklėtojomis ruošė vienos spalvos stalą. „Smaližiukai“, „Šypsenėlės“  ir  „Bitutės“ gamino desertinės salotas, pagardindami jas medumi ir jogurtu. „Nykštukai“ šia proga iš obuoliuko, morkytės ir vynuogės sukūrė gaidelį. Virtuvės darbuotojai vaišino vaikus sveikuoliškais sausainiais, pagamintais iš avižinių dribsnių,  moliūgų sėklų, džiovintų vaisių ir riešutų. Rytas buvo  įdomus, naudingas, praturtintas vitaminais ir labai labai gardus. 

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

AKCIJA „SPALVOTAS GYVENIMAS“

Sugalvojome pilką ir niūrų rudenį nuspalvinti, sušildyti, pralinksminti. Su vaikais susitarėme, kad kiekvienas atneš ryškiaspalvių skarelių  bei spalvingų šalikų medžiams aprengti. Stilingai papuošti medžiai kėlė vaikų ūpą, žadino praeivių smalsumą, suteikė aplinkai spalvingumo. Ikimokyklinukai nuoširdžiai džiaugėsi, kad dabar medžiams tikrai nebaisus nei šaltis, nei speigas.

Mes už gražų ir spalvotą gyvenimą!

PASAULINĖ MAISTO DIENA DARŽELYJE

Spalio 12 d. darželinukai minėjo Pasaulinę maisto dieną. Maistas - pagrindinis organizmo energijos ir augimo šaltinis, todėl labai svarbu tinkamai maitintis, laikytis esminių sveikos gyvensenos principų ir taisyklių. Apie maistą, jo svarbą, sveikos mitybos principus vaikams  pasakojo visuomenės  sveikatos priežiūros specialistė Natalija Kazlauskienė. Vaikai aktyviai dalyvavo pokalbyje, atsakinėjo į klausimus ir vieningai sutarė, jei nori būti sveikas ir stiprus - valgyk kuo įvairesnį sveiką maistą. Grupėse mažųjų laukė įdomios veiklos: „Šypsenėlių“ gr. vaikai iš daržovių ir vaisių gamino skulptūrėles, „Kodėlčiukai“ kūrė originalius sausanius iš razinų, saulėgrąžų ir sezamo sėklų. „Saulučių“, „Voveriukų“, „Drugelių“, „Nykštukų“, „Smaližiukų“, „Bitučių“ grupių auklėtiniai dėliojo dailias mandalas, o „Smalsučiai“, kruopščiai rinkdamiesi produktus, gamino sveikų pusryčių lėkštę. Pasaulinė maisto diena buvo naudinga, įdomi, smagi ir be galo gardi!  

Dėkojame tėveliams už parūpintus maisto produktus.

Nuotraukas žiūrėkite galerijoje „Pasaulinė maisto diena“.

 

„Sveikatiados“ šūkis - sveikai gyventi yra smagu!

 http://sveikatiada.lt