Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

ESMINĖS UGDYMO IDĖJOS

Išskiriamos šios idėjos:

  • Vaikas – aktyvus savo žinojimo, kultūros kūrėjas;
  • Ugdymas – netiesioginis, vedantis vaiką į savarankišką, kritišką informacijos priėmimą;
  • Ugdymo pagrindas – pedagogo idėjos ir vaiko savarankiška, kūrybinė jų petvarka;
  • Ugdymo metodai – bendradarbiavimas, paskatinimas, pagalba;
  • Vaikas skatinamas veikti eksperimentuojant, bandant, darant savas išvadas;
  • Vaiko aktyvumas – dažniausiai inspiruotas, kartais organizuotas ir savaiminis;
  • Ugdymo erdvė – griežtai neapibrėžta, ją lemia ugdymo uždaviniai ir turinys.

UGDYMO PROGRAMOS

Vaikai lopšelyje – darželyje ugdomi visuminiu metodu pagal savo įstaigos sukurtą ir nuolat atnaujinamą programą „Po vyturio sparneliais auga vaikų dienelės“.  Programa  skirta  2 – 5 (6) metų vaikams. Programos turinys orientuotas į vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, bendruomenės ir įstaigos ypatumus bei regiono savitumus.

Vaikai nuo 6 (5) – 7(6) metų ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“, kurios pagrindinis tikslas – sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Vienas iš pagrindinių darželio uždavinių – padėti kitakalbiams vaikams įvaldyti lietuvių kalbą, pažinti lietuvių tautos papročius ir tradicijas, skiepijant doros, grožio, meilės ir kitas dvasines vertybes. Vaikų ugdymo(si) turinys nukreiptas į vaiko kompetencijų (vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių, patirties) ugdymą. Siekiama, kad ikimokyklinukai įgytų šias kompetencijas: sveikatos saugojimo, pažinimo, socialinę, meninę. Darželis laikosi šių ugdymo principų: humaniškumo, tautiškumo, individualumo ir diferiancijavimo, aktyvumo, tęstinumo, bendradarbiavimo su šeima. Daug dėmesio skiriama vaiko aplinkos kūrimui, siekiant erdvių  saugumo ir funkcionalumo.

Į pagrindinį ugdymo turinį sėkmingai integruojama Saugaus eismo, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa. Darželis taip pat įgyvendina tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“, kurios tikslas padėti vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinius sunkumų įveikimo gebėjimus. Tikima, kad vaikystėjė įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa skirta 5-7 m. vaikams.

 http://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

Nuo 2012 m. dalyvaujame Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Siekiame kurti vaikų sveikatai palankią  ir saugią aplinką, ugdyti ikimokyklinukų sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo nuo mažens nuostatas.

Auginti sveiką ir stiprų vaiką pedagogams padeda respublikinis projektas „Sveikatiada“. Įgyvendindami drąsias ir įdomias „Sveikatiados“ idėjas mokomės gyventi sveikai. Juk gyventi sveikai įdomu!

 http://www.szelmeneliai.lt

 http://sveikatiada.lt/

Esame „Skaitantis darželis“ – vykdome programą „Visa Lietuva skaito vaikams“. Skatiname savo mažuosius domėtis knygomis, ugdyti jų skaitymo kultūrą. Kas dieną skaitydami vaikams, padedame jiems sukaupti gausų žodyną, laviname kalbą, ugdome žmogų, turintį gausių žinių ir vaizduotę, etiškai besielgiantį, gebantį mąstyti, skirti gėrį nuo blogio. Nuo mažumės skiepijama aistra skaityti tampa vitaminu, stiprinančiu vaiko psichiką ir protą.

www.vlsv.lt

Įstaigos Ugdymo ir ugdymosi programa, siekiant geriau patenkinti vaikų ir tėvų poreikius,  kas treji metai atnaujinama bei papildoma.

Mūsų mažyliams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų,  teikiama profesionali logopedo pagalba. Darželyje tėvų pageidavimu veikia choreografijos būrelis. Užsiėmimų metu vaikai lavina ritmikos pojūtį, judesio plastiškumą bei sceninę kultūrą.

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas