Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Vaiko gerovės komisija

Mūsų darželyje veikia Vaiko gerovės komisija. Pagrindinis Vaiko gerovės komisijos tikslas -teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems ugdymo(si) sunkumų, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, rūpintis vaikų saugios ir  ugdymui(si) palankios aplinkos kūrimu.

Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 1.  remdamasi Darželio turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka įstaigos ugdymosi aplinkos, jos saugumo, Darželio bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 2.  rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu darželyje, saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
 3.  nagrinėja vaikų nenoro lankyti darželį, darželio nelankymo, baimių eiti į darželį, nesėkmingo ugdymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į įstaigą ir sėkmingai mokytis;
 4.  analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų auklėtojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 5.  spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir darželio mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
 6.  analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 7.  analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 8.  teikia siūlymus darželio direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių sveikatos priežiūros darželyje organizavimo;
 9.  gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 10. teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą;
 11.  siūlo darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
 12. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 13.  įvykus krizei darželyje, t.y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoja krizės valdymo  priemones:

13.1.vertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo darželyje planą;

            13.2. parengia informaciją apie krizę darželio bendruomenei ir / ar žiniasklaidai;   darželio                  savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, prireikus – teritorinei policijos įstaigai,              vaiko teisių apsaugos tarnybai.

Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė –  Rima Stankevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos pavaduotoja  –  Helena Songin, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė– Olga Misiuk, mokytoja,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

Natalija Kazlauskienė,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Irina Gaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Komisijos narių  pasiskirstymas atsakomybėmis:

Įtraukusis ugdymas – Irina Gaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ;

Socialinis ir emocinis ugdymas – Olga Misiuk, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Smurto ir patyčių –    Helena Songin, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, sveikos gyvensenos ugdymo – Natalija Kazlauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Krizių valdymo –  Rima Stankevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas