Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Korupcijos prevencija

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą lopšelyje-darželyje  atsakinga

Natalija Kazlauskienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė, el. p. kazlauskiene32@gmail.com, tel. 8 380 51 841

Šalčininkų lopšelio-darželio  „Vyturėlis“  korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Etikos ir antikorupcinio  elgesio kodeksas 

Gautų dovanų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprasas

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ korupcijos prevencijos priemonių planas 2023-2024 m.

Asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154?faces-redirect=true

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus lopšelyje-darželyje galima pateikti:

Bendruoju telefonu (8 380) 51-841  arba el. paštu: direktorius@salcininkuvyturelis.lt

Pranešti raštu specialistui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Natalijai Kazlauskienei, el.p.  kazlauskiene32@gmail.com, tel. 8 380 51 841

Pateikiant pranešimą darželio interneto svetainėje: salcininkuvyturelis.lt skiltyje Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teises pazeidimą

Pranešti STT telefonu (85) 26 63 333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.

Specialiųjų tyrimų tarnyba   https://www.stt.lt/

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė:

Atmintinė valstybės tarnautojams ar jam prilygtam asmeniui susidurus su korupcija

Daugiau informacijos antikorupcine tema