Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Planavimo dokumentai

2021 -2025 m. VEIKLOS PRIORITETAI

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas.
Bendruomenės sveikatos stiprinimas.
Šeimos ir darželio bendradarbiavimo skatinimas.
Nuolat besimokančios ir perspektyvios įstaigos kūrimas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2023 – 2024 m.m.

  1. Tikslas. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę atnaujinant ugdymo turinį – taikant novatoriškus mokymo metodus, diegiant inovatyvias idėjas vaikų veikloms.

            1.1. Siekti atnaujintos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo.

            1.2. Vykdyti ikimokyklinio ugdymo procesą atsižvelgiant į rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“.

             1.3. Priešmokyklinio ugdymo procesą vykdyti atsižvelgiant į rekomendacijas priešmokyklinio ugdymo mokytojui „Patirčių erdvės“.

            1.4. Siekti, kad ugdymo procese būtų aktyviai taikomos pažangios informacinės ir komunikacinės technologijos: multimedija, edukacinės bitutės robotai, interaktyviosios grindys, lenta,                      stalas.

           1.5.Tobulinti mokytojų kompetencijas siekiant kokybiško, inovacijomis praturtinto ugdymo

 2. Tikslas. Stiprinti šeimos ir darželio bendradarbiavimą.

           2.1. Kartu su tėvais kurti ir įgyvendinti ilgalaikius ir (ar) trumpalaikius projektus.

           2.2. Bendromis tėvų ir pedagogų jėgomis kurti funkcionalias, vaikų poreikius ir pomėgius atitinkančias  edukacines erdves.

           2.3. Tobulinti tėvų informavimo sistemą teikiant jiems daugiau žinių apie vykdomas programas, vaikų veiklas, jų pasiekimus.

  3. Tikslas. Kurti modernią, saugią, veiksmingą ugdymo(si) aplinką.

           3.1. Kurti palankesnes sąlygas  vaikų sveikatos, tyrinėjimo, meninio, kūrybiškumo gebėjimų ugdymui(si).

Veiklos programa 2023-2024 m. m.

ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021-2025 M. STRATEGINIS PLANAS