Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Planavimo dokumentai

2021 -2025 m. VEIKLOS PRIORITETAI

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas.
Bendruomenės sveikatos stiprinimas.
Šeimos ir darželio bendradarbiavimo skatinimas.
Nuolat besimokančios ir perspektyvios įstaigos kūrimas.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2021 – 2022 m.m.

1. Tikslas. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę plėtojant ugdymo turinį, ieškant ir taikant novatoriškus mokymo metodus, formas, būdus.

1.1.Ugdymo procese aktyviai taikyti pažangias informacines ir komunikacines technologijas:

multimedijos projektorių, edukacines bitutes robotus, interaktyviąsias grindis, lentą, stalą.

1.2. Tobulinti vyresniojo amžiaus vaikų kompiuterinius įgūdžius naudojantis įvairiomis mokomosiomis programomis.

1.3.Kurti palankias sąlygas ir situacijas vaikų tiriamajai veiklai (stebėjimams, tyrinėjimams, bandymams). Mokyti spręsti problemas, skatinti jų kūrybines galias.

1.4. Siekti, kad kasdienėje vaikų veikloje dominuotų STEAM elementai.

2. Tikslas. Skatinti šeimos ir darželio bendradarbiavimą, tėvų įsitraukimą į įstaigos veiklą.

2.1. Kartu su tėvais kurti ir įgyvendinti ilgalaikius ir (ar) trumpalaikius projektus.

2.2. Bendromis tėvų ir pedagogų jėgomis kurti funkcionalias, vaikų poreikius ir pomėgius atitinkančias edukacines erdves.)

2.3. Tobulinti tėvų informavimo sistemą teikiant jiems daugiau žinių apie vykdomas programas, vaikų veiklas, jų pasiekimus.

2.4. Aktyvinti Darželio tarybos veiklą.

3. Tikslas. Stiprinti vaikų ir kitų bendruomenės narių sveikatą siekiant vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo.

3.1. Įgyvendinti sveikatos programą „Judėjimas ir grynas oras“ – sveikesnis rytojus“.

3.2. Sudaryti sąlygas vaikams ir kitiems bendruomenės nariams dalyvauti įvairaus pobūdžio veikloje įgyjant daugiau žinių ir patirties puoselėjant sveikos gyvensenos įpročius bei įgūdžius.

3.3. Siekti Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje plano ir Sveikatos stiprinimo programos „Noriu būti sveikas ir stiprus“ įgyvendinimo.

3.4. Tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais.

 

VEIKLOS PROGRAMA 2021-2022 M.M.

 

ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021-2025 M. STRATEGINIS PLANAS

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą